Dr. Ingo Schaaf

Universität Konstanz
D-78457 KonstanzE-Mail:ingo.schaaf@uni-konstanz.de

Homepage:Link


Übersetzungsteil

Prologus in libro Iesu filii Sirach
Liber Iesu filii Sirach